KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1– TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır.) sunulan hizmetlere ilişkin şart, koşulları, uygulama ve web sitesinin kullanılması kurallarını düzenlemektedir. İşbu sözleşme ve ekleri (EK-1 Gizlilik Sözleşmesi) (EK-2 Aydınlatma Metni) “İdealtepe Mah. Denizciler Cad.No:22/4 Maltepe/İstanbul” adresinde mukim ALCAGO TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Şirket” ya da “ALCAGO” olarak anılacaktır) ile ALCAGO MOBİL UYGULAMASINDAN sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2– TANIMLAR

2.1. Uygulama: ALCAGO isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.)

2.2. Kullanıcı: Uygulamadan ve Alcago Teknoloji Anonim Şirketi tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

2.3. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, Uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade eder.

2.4. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.5. Mesaj: Alcago Teknoloji Anonim Şirketi’nin, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

2.6. Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

2.7. Hizmet: Şirketimiz mobil uygulaması kullanıma sunulan her türlü hizmet

2.8. Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası: Kullanıcının yalnızca sisteme erişim araçlarını kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu kendisine kısmı ifade etmektedir. (Bundan böyle kısaca “Portal” olarak anılacaktır.)

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride ALCAGO tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ALCAGO tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4– UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Kullanıcı olmanın doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler ALCAGO’nun sorumluğunda değildir.

4.2. ALCAGO, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının işbu Uygulamadan yararlanmasına son verebilir. Bu durumda, Kullanıcı hiçbir şekilde zarara uğradığından veya sair sebeplerden dolayı tazminat veya herhangi bir talepte bulunamaz. Ancak konu ile ilgili kendisine bilgi verilmesini isteyebilir.

MADDE 5– TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ALCAGO mobil uygulamasında belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Kullanıcı, ALCAGO’nun yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde Uygulama dahilinde edinilen bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait bu bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden ne ad altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) Kullanıcı, ALCAGO’nun iş bu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, iştirakçilerine Kullanıcıya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple ALCAGO’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

d) Kullanıcı, Uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. ALCAGO, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı sonucu yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde ALCAGO’yu derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

Kişilerin oluşturdukları bu şifrelerin unutulması, kaybedilmesi, yanlış bir şifre kullanması ve/veya belirtilen teslim bilgilerinin (örneğin cep telefonu numarası) hatalı belirtilmesi durumunda ve/veya ihtiyaç duyulması halinde, ALCAGO kişilerin bilgilerini güvenceye almak amacıyla sahiplerine haber vermeksizin işlemi sonlandırma, durdurma, kişi hesabını askıya alma/dondurma, şifreyi iptal etme ve/veya değiştirme hakkına sahiptir. Burada bahsi geçen durumlardan kaynaklanabilecek maddi zarar ve kayıplardan ve gecikmelerden ALCAGO sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. ALCAGO, Kullanıcı tarafından ALCAGO’ya iletilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

f) Kullanıcı, kendine ait Portal’dan yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ALCAGO’ya verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı ALCAGO’nun uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

g) ALCAGO’NUN sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ALCAGO’NUN Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

h) Kullanıcı işbu uygulamanın ALCAGO’ya ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. Kullanıcı, ALCAGO ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

ı) Uygulamada ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı ALCAGO’nun sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. ALCAGO, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti ve taahhüt etmemektedir.

i) Kullanıcı ve ALCAGO birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi – işveren ilişkisi vb. herhangi bir bağ olduğu sonucunu doğurmaz.

j) Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak ALCAGO’ya bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin ALCAGO tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, ALCAGO’nun savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda ALCAGO’nun herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın ALCAGO tarafından, diğer tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının iş bu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle ALCAGO iş bu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

k) Kullanıcı, ALCAGO’NUN veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, sağlanan hizmetleri bu şekilde ya da üçüncü kişilerin ALCAGO hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz.

l) Kullanıcı, ALCAGO’nun kendisi ile elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, kampanya -reklam – promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul eder.

m) Kullanıcılar, ALCAGO’nun yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

n) ALCAGO’nun sunduğu Hizmetlerden yararlananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla mobil uygulama üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, bu kapsamda yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Kullanıcı, ALCAGO veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, mobil uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ALCAGO ile doğrudan ve dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini taahhüt eder.

ALCAGO, Kullanıcının Kullanım Sözleşmesi hükümlerine veya hukuka aykırı olarak mobil uygulama üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

o) Kullanıcı, ilgili formları doldurduktan sonra “Kullanıcı Sözleşmesi ‘ni okudum, anladım ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum.” maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı olma ehliyetine sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun ALCAGO tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcının sözleşmesi derhal feshedilir.

ö) Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinin (EK-1 Gizlilik Sözleşmesi) (EK-2 Aydınlatma Metni) onaylanması neticesinde kullanıcı tarafından ALCAGO ‘ya ticari iletişim izni verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcının verdiği ticari iletişim izni doğrultusunda genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması ve sağlanması, segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. parti ortamlarda ve diğer 3. kişilere ait reklamların sağlanması ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulamadaki bildirimler, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam) yapılması, size uygun tekliflerin oluşturulması ve size iletilmesi amaçlarıyla pazarlama bilgileriniz, (doğum tarihi, cinsiyet, il, ilçe, eğitim düzeyi, meslek/iş, ilgi alanları-hobiler (kültürel, sanatsal, sportif gibi.), Mobil Uygulama içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, anket cevapları, Mobil Uygulama kullanım süresi, Mobil Uygulama versiyon bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullanılan operatör bilgisi, cihaz ID, IP numarası, Mac adresi, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, iletişim tercihleri, kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta, adres) bilgileri işlenmekte olup (EK-1 Gizlilik Sözleşmesi) ve (EK-2 Aydınlatma Metni) bu hususları ayrıca ihtiva etmektedir.

5.2. ALCAGO’nun Hak ve Yükümlülükleri

a) ALCAGO, Uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ALCAGO, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ALCAGO tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan ALCAGO sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

b) Referans kolaylığı, iş ortaklığı veya çeşitli sebeplerle Uygulama içerisinde ALCAGO kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır.

ALCAGO, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir olduğu, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında ALCAGO’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) ALCAGO, Uygulama’da yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. (Bkz. Ek-1 Gizlilik Sözleşmesi)

d) ALCAGO, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, kaldırma, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayımlanır ve onay halinde yürürlüğe girer. Değişiklilerin Kullanıcı tarafından onaylanmaması halinde kullanıcı hesabına giriş yapamayacaktır. Değişiklikler, ALCAGO tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

e) ALCAGO, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. ALCAGO özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, ALCAGO’dan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

f) ALCAGO gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

g) ALCAGO, sağladığı hizmetlerin sunumu ile ilgili olarak, belirlediği uygulamalar ve hizmet gereksinimleri çerçevesinde uygun göreceği her türlü teknolojiyi, sanal veya reel mecrayı kullanmakta serbesttir. ALCAGO, yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü kişiler veya işletmelerle sözleşme yapma ve ALCAGO’nun bakım ve işletimini kısmen veya tamamen başkalarına yaptırma yetkisine sahiptir.

h) ALCAGO, mobil uygulama üzerinden, başkaca tüzel/gerçek kişilerin sahip olduğu ve işlettiği web sitelerine ve/ veya portallara, dosyalara veya içeriklere ’link’ verebilir. Bu ’link’ler, Kullanıcı’lara sadece referans kolaylığı nedeniyle ALCAGO tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Mobil Uygulama üzerindeki ’link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ’link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ALCAGO’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

ı) ALCAGO, Kullanıcı’ya herhangi bir bildirim yapmak zorunluluğu olmaksızın dilediği tarihte sunduğu hizmetleri değiştirebilir, kısmen veya tamamen sona erdirebilir.

MADDE 6– HİZMETLER

6.1. ALCAGO, Uygulama aracılığıyla, alışveriş yapmak isteyen kullanıcıların markaların oyunlaştırılmış özel reklamlarını izleyerek reklamlar hakkında görüş ve düşüncelerini aktarması sonucu, kullanıcıya sadece kendisine özel, indirim kuponları ve çeşitli kampanyalara katılma hakkı sunmaya dair hizmetler sunmaktadır. ALCAGO, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6.2. Kullanıcılar, mobil uygulama vasıtasıyla mal/hizmet tedarikçilerinin mağazalarına ve elektronik ticaret-mesafeli satış sitelerine ve/veya mal-hizmet bilgilerine ve/veya varsa Kampanya bilgilerine ALCAGO Uygulaması üzerinden Ürün/mal-hizmet adı, markası, herhangi bir niteliği-niceliği, fotoğrafı, barkodu v.b. bazında arama yaparak ulaşabileceklerdir. Bu tür uygulamalarda, arama işlemi için Uygulama üzerinden ALCAGO uygulamasına girilecek her türlü bilgi ve belgelerin (fotoğraflar, barkodlar vs dahil) gerek temini, gerek arama işlemi için iletilmesi-işlenmesi bakımından, fikri-sınai haklar, ticari sırlar, kişilik hakları ve kişisel verilere ilişkin olanlar dahil olmak üzere tüm sorumluluklar, keza bu konularda yasalara aykırı her türlü işlemin bütün mesuliyeti münhasıran Kullanıcılara aittir. ALCAGO, Kullanıcı aramaları neticesi, herhangi bir nitelik, nicelik, özellik, zaman, İşyeri, tedarikçi vs. unsur-bilgi itibari ile doğru ve eksiksiz bilgilendirme yapılacağı hususunda hiçbir garanti vermediği gibi Kullanıcının aldığı bilgiler neticesinde ALCAGO mobil uygulaması üzerinden veya haricen yapacağı işlemler-uygulamalar ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk da üstlenmemiştir.

6.3. ALCAGO, Kullanıcılar ve İşyerleri arasındaki Ürün (mal ve hizmet) alışverişlerinde bir aracı değildir. Mal/hizmet tedarikçilerinin mağazalarına ve elektronik ticaret-mesafeli satış sitelerine ve/veya bazı Ürün, mal-hizmet bilgilerine ALCAGO Uygulaması üzerinden ulaşılabilmesi ve Kullanıcıların bu suretle bilgilenmeleri ALCAGO’nun Kullanıcılara Kampanyalar/hizmetleri dahilinde sağladığı bir kolaylıktan ibarettir. Ürünlere, mal-hizmetlere ve tedarikçilere ilişkin her türlü özellik, nitelik ve nicelikler, Kullanıcı tarafından satın alma işlemleri ile sair tüketici işlemleri sadece İşyerleri-tedarikçiler ile Kullanıcı arasındadır. Gerek bunlara ilişkin kanuni bilgilendirmeler ve satış sözleşmesinin yapılması gerek Kullanıcılardan satış işlemi uyarınca yapılan tahsilatlar ve bunlarda oluşabilecek aksaklık ve yanlışların giderilmesi, Ürünler ile ilgili olarak satış sonrası için mevzuatta öngörülmüş alıcı (tüketici) ve satıcı sorumluluk ve gereklerini yerine getirmek münhasıran İşyerlerinin-tedarikçilerin ve Kullanıcıların yükümlülükleridir.

6.4. ALCAGO, tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik işlemlerin  herhangi bir aşaması veya neticesi bakımından ilgili İşyeri, başka herhangi bir tedarikçi veya Kullanıcının aracısı, vekili, komisyoncusu, acentesi, ortağı, pazarlamacısı, bayisi, temsilcisi vb. değildir; İşyerleri, tedarikçiler veya Kullanıcı nam ya da hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile sair tüketici işlemlerine herhangi bir surette aracılık eden gibi bir konumda da bulunmadığı gibi, İşyerleri, tedarikçiler veya Kullanıcılara karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur.

MADDE 7– GİZLİLİK VE İZİNLER

7.1. ALCAGO, Kullanıcılarla ilgili bilgileri işbu Sözleşme’nin dışında Sözleşme’nin EK-1 bölümünde yer alan ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Sözleşmesi” ve EK-2 “Aydınlatma Metni” kapsamında kullanabilir. ALCAGO, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında ancak “Gizlilik Sözleşmesi” ve “Aydınlatma Metni” içeriğimde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Kullanıcı, verilerinin aktarılmasına açık rızasının bulunduğunu kabul eder.

7.2. ALCAGO, Kullanıcıların mobil uygulamayı tam verimlilikle ve amacına uygun kullanabilmesi için standart kullanıcı bilgileri ve bunların yanında uygulama yüklenip kullanıma başlanıldıktan sonra kullanıcının tercihi doğrultusunda kamera, galeri erişimi vb. izinleri isteyecektir. Bahsi geçen izinlerin istenme sebepleri ve ayrıntıları EK-2 Aydınlatma Metninde açıklanmıştır.

7.3. Kullanıcılardan işbu sözleşme ve ekleri kapsamında istenen ve depolanan veriler sunucumuza kaydedilmektedir. Mobil uygulamanın sürdürülebilir kalabilmesi adına söz konusu verilerin ihtiyaç duyulan kısımları, sunucuyu sağlayan Godady ve firebase hizmeti veren Google nezdinde yer alabilmektedir.  Godady ve Google nezdinde sakladığımız verilerin, Godady ve Google ve/veya herhangi bir 3. Şahıs veya şirket tarafından Kullanıcı izni bulunmaksızın işlenmesi durumunda ALCAGO herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı açıklanan sebeplerden dolayı ALCAGO veya Şirket’e her ne ad altında olursa olsun tazminat talebiyle başvuramayacağını ve ALCAGO bu konuda sorumsuzluğunun bulunduğunu kabul eder.

MADDE 8– UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

8.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda ALCAGO’nun kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

MADDE 9– FİKRİ MÜLKİYET VE DİĞER MÜLKİYET HAKLARI

9.1. ALCAGO sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Kullanıcı, ALCAGO tarafından sağlanan hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının ALCAGO’ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.2. Uygulamanın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, ALCAGO markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları ALCAGO’ya aittir.

9.3. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan ALCAGO’ya ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yayımlanamaz, satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan üretilmiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu gerçel/tüzel kişi/kişiler ALCAGO’ya uğradığı zararı ve/veya üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ALCAGO’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 10– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ, TEMLİK VE NAKİL

10.1. ALCAGO, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini veya sözleşmenin tamamını uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Sözleşme değişiklikleri yayımlandığında Kullanıcı tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Kabul edilmemesi durumunda Kullanıcı uygulamayı kullanmaya ve hizmetlerden yararlanmaya devam edemeyecektir.

10.2. ALCAGO, işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen veya mobil uygulama içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcıya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

MADDE 11– MÜCBİR SEBEPLER

11.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, ALCAGO’nun gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ALCAGO’nun makul kontrolü haricinde gelişen ve ALCAGO’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

MADDE 12– SÖZLEŞMENİN FESHİ

12.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

12.2. Kullanıcı yan menüde bulunan Hesabımı Sil butonunu kullanması halinde sözleşmeyi feshetmiş sayılacaktır.

12.3. ALCAGO gerekli gördüğü durumlarda hiçbir önel vermeden sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı sözleşmenin feshedilmesinden ötürü her ne ad altında olursa olsun ALCAGO’dan bir tazminat talebinde bulunamaz. Ancak sözleşmenin feshi ile ilgili tarafına bilgi verilmesini isteyebilir.

12.4. Sözleşmenin karşılıklı veya tek taraflı feshi halinde kullanıcı bilgileri Kanun 7. Maddesi ve maddede bahsi geçen Yönetmelik uyarınca Anonim Hale Getirilerek (Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.) istatistik bilgi amaçlı kullanılabilecektir.

MADDE 13– TEBLİGAT ADRESLERİ

13.1. Kullanıcıların, ALCAGO’ya bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için ve gerekli durumlarda yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

13.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

 

 

MADDE 14–YÜRÜRLÜK

14.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

14.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcının, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır.

14.3. İşbu Sözleşme 14 (ondört) madde ve 2 (iki) adet Ek sözleşmeden oluşmakta olup, Kullanıcının mobil uygulamada yer alan Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur. Ek sözleşmeler işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

EK – 1 GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. ALCAGO, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da açık rızalarıyla birlikte Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Uygulamanın ve sitenin tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.

3. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi ALCAGO’nun birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler Kanun’un vermiş olduğu yetki, sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. ALCAGO’nun, Kullanıcı tarafından uygulamaya kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe ALCAGO’nun kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4. ALCAGO, Uygulama kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. ALCAGO, bu bilgileri Uygulamanın kullanımına yönelik olarak yalnızca iştirakçileri ile paylaşacağını taahhüt eder. Kullanıcı da bu bilgilerin Uygulamanın amacına yönelik olarak ve kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder. ALCAGO, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

5. Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, ALCAGO gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı aleni bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu bilgiler, ALCAGO tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde veri toplayabilmek amacıyla anonimleştirilerek kullanılabilir.

6. Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler ALCAGO ve iş birliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

7. ALCAGO, Uygulama içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. kurum/kişilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. kurum/kişilerin sitesine yönlendirebilir. ALCAGO, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer Uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

8. ALCAGO, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

·         Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

·         ALCAGO’nun, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

·         Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,

·         Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

9. ALCAGO, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

10. ALCAGO tarafından Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan sorulara, anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler, Kullanıcı deneyimleri ve davranışları, ALCAGO ve iş birliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir.

11. Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, ALCAGO gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, cihaz üzerindeki tarihçe bilgilerini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.

12. ALCAGO, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri veya sözleşmenin tamamını gerekli gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. ALCAGO’nun değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada yayınlandığı veya daha önceden belirlenmiş ise bildirilen yürürlük tarihinde yürürlüğe girmiş kabul edilir.

13. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 13 (onüç) maddeden ibaret olup Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

EK – 2 AYDINLATMA METNİ

ALCAGO Mobil Uygulaması kullanımı sırasında elde edilen kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla ALCAGO tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. KİŞİSEL VERİLER

Kullanıcıların mobil uygulamayı tam verimlilikle ve amacına uygun kullanabilmesi için elde edilen kişisel verilere aşağıda yer verilmiştir:

·         Ad, Soyad, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, ev veya iş yeri adresi,

·         Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri,

·         Üyeliğinize, mobil uygulamanın yeni özelliklerine, değişikliklere ilişkin bilgilendirmeler yapabilmek amacıyla iletişim bilgileri,

·         Mobil Uygulamada yer alan mal/hizmet tedarikçilerinin mağazalarından ve elektronik ticaret-mesafeli satış sitelerinden alışveriş yapmanız, mal/hizmet tedarikçilerinden özel/genel kampanyalar, iş ortaklıkları kapsamında fayda ve indirimler kazanabilmeniz, Üye olarak mobil uygulamada kullanıcı işlemlerini yapabilmeniz, fayda/indirimleri sorgulayabilmeniz ve bunlardan faydalanmanız amacıyla uygulamada yer alan mal/hizmet tedarikçilerinden yaptığınız alışveriş bilgileriniz,

·         Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri olan (EK-1 Gizlilik Sözleşmesi) (EK-2 Aydınlatma Metni) sözleşmelerinin onaylanması neticesinde kullanıcı tarafından ticari iletişim izni verilmiş olup, Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması ve sağlanması, segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. parti ortamlarda ve diğer 3. kişilere ait reklamların sağlanması ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulamadaki bildirimler, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam) yapılması, size uygun tekliflerin oluşturulması ve size iletilmesi amaçlarıyla pazarlama bilgileriniz, (doğum tarihi, cinsiyet, il, ilçe, eğitim düzeyi, meslek/iş, ilgi alanları-hobiler (kültürel, sanatsal, sportif gibi.), Mobil Uygulama içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, anket cevapları, Mobil Uygulama kullanım süresi, Mobil Uygulama versiyon bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullanılan operatör bilgisi, cihaz ID, IP numarası, Mac adresi, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri, iletişim tercihleri, kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta, adres) bilgileriniz,

·         Mobil Uygulamanın kullanımının izlenebilmesi, teknik sorun ve eksikliklerin tespit edilip giderilmesi ve kullanıcı testleri için adayların belirlenebilmesi için Mobil Uygulama kullanım detaylarınızı ve Mobil Uygulama içinde doldurmuş olduğunuz anket bilgilerinizi,

·         Kullanıcı sözleşmesinin, mevzuat ve ahlaka aykırı şekilde kullanımını engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, bloke ve bloke kaldırma işlemlerini yapabilmek için kimlik, iletişim, mobil uygulama işlemlerine ilişkin bilgiler ile işlem güvenliği bilgilerinizi,

·         Mobil Uygulama veya diğer mecralarda duyurduğumuz kampanya, yarışma, çekiliş gibi etkinliklere katılmanız halinde bu etkinliğe ilişkin ödül ve diğer faydaları almaya hak kazanacak kişilerin belirlenebilmesi ve bu faydaların gerçekleştirilebilmesi için kimlik ve iletişim bilgilerinizi,

·         Yaş, doğum yılı, cinsiyet, ülke gibi demografik veriler,

·         Verdiğimiz hizmetler kapsamında değerlendirmelerinizi sunmanız için gönüllülük esasına göre hazırlamış bulunduğumuz anketler ya da sorular neticesinde vermiş olduğunuz cevaplar.

·         Kullanıcıların Hizmetlere erişiminin sağlanması ve kullanım alışkanlıklarının tespiti amacıyla elde edilen diğer kullanıcı bilgileri

·         Bu maddede belirtilen veya belirtilmemiş ancak kullanıcı rızası ile elde edilmiş bütün veriler.

·         Bunun yanında, mobil uygulama kullanıcılarının tarafımızca hizmetlerden faydalanılması sırasında ve kullanıcı onayına tabi olmak üzere; kullanıcı cihazları vasıtasıyla verecekleri izin ile aşağıdaki ek bilgilerin de işlenmesi de söz konudur;

Kamera: Uygulamanın kullanıcıya sağladığı deneyimin artırılması ve QR kod tanıma amaçlı kullanılmaktadır. Görüntüleriniz kayıt altına alınmamaktadır.

Galeri: Profil fotoğrafı seçmeniz için erişim istenilmektedir. Fotoğrafınız kanun kapsamında kaydedilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

ALCAGO, mevzuatın izin verdiği durumlarda, ölçüde ve sözleşme kapsamında alınan açık rızaya binaen kullanıcıların kişisel bilgilerini kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

ALCAGO, kullanıcılarının Hizmetlerden faydalandırılmaları sırasında elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kullanıcıların ve 3. şahısların temel hak ve özgürlüklerini korumak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Toplanılan bilgilerin kullanım amacı aşağıdaki şekilde detaylandırılmıştır;

·         Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kullanıcı kaydının tamamlanması, kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi başta olmak üzere, kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğinin sağlanması

·         Hukuki işlerin takibi, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinin ve güvenliğinin teminine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, yatırımcı ilişkilerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

·         Üye ilişkileri yönetimi, uygulama kullanıcılarına gerektiğinde şahıslarına özel anlık bildirim ve hatırlatmaların gönderilmesi, kullanıcılar tarafından oluşturulan hizmet taleplerinin yürütülmesi

·         Kullanıcı talep ve şikayetlerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, kullanıcı ve hizmet sağlayıcı geri bildirimlerinin analiz edilmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi, sunduğumuz hizmetlerin sorunsuz işleyişinin sağlanması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine ve memnuniyetinin artırılmasına yönelik geliştirmelerin gerçekleştirilmesi, ALCAGO ile kullanıcı arasındaki iletişim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi, hizmetlere ilişkin destek faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde hukuka uygun olarak bunları işin uzmanı üçüncü kişilerle paylaşma,

·         Sosyal medya ve diğer mecralarda soru, görüş ve önerilerin değerlendirilebilmesi, kullanıcı memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi, dijital veya diğer platformlarda hizmetlerimizin tanıtılması ve marka bilinirliğinin artırılması, dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım, promosyon vb. pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         Özünde, kaliteli bir kullanıcı deneyimi ve yapılan hizmetlerin sağlıklı bir şekilde amacına ulaşması,

·         KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan ALCAGO’nun haklarını kullanabilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı kanunda öngörülen temel ilkeler ile kanunun amacına uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara aktarabilmekte ve yurt içinde veya yurt dışında işlenebilmektedir.

Kişisel verilerinizi;

·         Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla ALCAGO’nun yurtiçinde bulunan tedarikçiler, iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi hizmeti, sosyal medyadan gelen talep ve şikayetlerin toplanması ve yanıtlanması, yazılım geliştirme ve destek hizmeti, reklam, dijital pazarlama ve analiz hizmeti ve ürün desteği sağlayıcıları, ajanslar, yayıncılar, hosting hizmeti, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çevrimiçi anket hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veren firmalar ile),

·         Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi, talep ve şikayetlerinizin çözüme ulaştırılabilmesi ve sonuçlandırılması, kampanya/yarışma/etkinlik gibi süreçlerde ödüle hak kazanan kişilerin tespiti ve doğrulanması amaçlarıyla gerekli durumlarda mobil uygulamada yer alan mal/hizmet tedarikçileri ile,

·         Bir birleşme, satış, yeniden yapılanma, yeniden organizasyon, tasfiye veya ALCAGO varlıklarının bir kısmının veya tamamının başka bir şekilde satılması veya devredilmesi durumunda veya devam eden bir iş olarak veya iflas, tasfiye veya benzeri bir parçası olarak ALCAGO’nun sahip olduğu kişisel verilerin transfer edilen varlıklar arasında yer aldığı işlem halinde bir potansiyel alıcıya/alıcıya veya başka bir halefe,

·         Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla, ayrıca yasal yükümlülüklerimiz kapsamında ticari iletişime ilişkin kayıtları hizmet veren firmalar ile,

·         Yurt Dışına Aktarım: Ayrıca açık rıza metni ile rıza vermeniz halinde; bilişim teknolojileri, pazarlama/analiz/segmentasyon/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla ALCAGO’nun yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla (sosyal medya talep/ şikayet yönetim platformu hizmeti, yazılım geliştirme ve destek hizmeti, reklam, dijital pazarlama ve analiz hizmeti ve ürün desteği sağlayıcıları, hosting, bakım ve geliştirme bakım hizmeti, çevrimiçi anket hizmeti sağlayıcıları) ve/veya hizmet alınan sunucuların yurtdışında olması sebebi ile, kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, pazarlama, işlem güvenliği, hukuki işlem ile görsel verilerinizi, paylaşmaktayız.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, mobil uygulama, telefon, yazılı ve dijital formlar, e-posta, posta / kargo, çağrı ve iletişim merkezi, kurumsal sosyal medya hesapları kanalları vasıtasıyla elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz kanunun 5. Maddesi uyarınca; uygulamanın amacına ulaşması kapsamında sunduğumuz hizmetlere ilişkin hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, veri sorumlusu olarak Şirket’in meşru menfaati, kullanıcı tarafından alenileştirilmiş veriler ile bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Şöyle ki;

·         ALCAGO mobil uygulamasına dair üyeliğinizin kurulması ve üyelik sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine ilişkin olarak “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine,

·         ALCAGO mobil uygulaması üyeliğiniz kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin olarak vereceğiniz açık rızanıza,

·         Ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz açık rızanıza,

·         Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine,

·         ALCAGO mobil uygulamasının kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi ile operasyonel süreçlere ilişkin çalışmalar ve kullanıcı ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine

·         Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine ve

·         Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletişimi reddedebilir, açık rızanıza dayanarak kişisel veri işlenen hallerde ise açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

5. KANUN’UN 11’İNCİ MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip sahipsiniz:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

·         Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında aşağıda listelenen yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz:

Yazılı Başvuru Adresi: İDEALTEPE MAH. DENİZCİLER CAD.NO:22/4 MALTEPE/İSTANBUL

Elektronik Posta Adresi: [email protected]

Şirket’e daha önce bildirilen / sistemlerimizde kayıtlı bulunan bir e-posta adresi vasıtasıyla gönderim yapacaksanız, başvurularınızı doğrudan yukarıdaki adrese iletebilirsiniz. Ancak, gönderim yapacağınız e-posta adresi sistemlerimizde kayıtlı değil ise gönderimin güvenli elektronik imza veya mobil imza ile yapılması gerekmektedir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

6. İşbu Aydınlatma Metni, 6 (altı) maddeden ibaret olup Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.